Pretraga
Prijava

KONKURS ZA DAVANJE NA KORIŠĆENJE MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG  KARAKTERA -ŠTANDOVA (KUĆICA) U SKLOPU ORGANIZACIJE MANIFESTACIJE NOVOGODIŠNJI HEPENING U BARU

Na osnovu člana 48 Statuta Turističke organizacije Opštine Bar broj 1025 od 26.12.2022.godine, direktor Stručne službe Turističke organizacije opštine Bar, raspisuje 

KONKURS 

ZA DAVANJE NA KORIŠĆENJE MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG  KARAKTERA -ŠTANDOVA (KUĆICA) U SKLOPU ORGANIZACIJE MANIFESTACIJE NOVOGODIŠNJI HEPENING U BARU

1.Pozivaju se privredna društva registrovana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, sa sjedištem na teritoriji opštine Bar, da dostave svoje prijave na ovaj konkurs. 

2.Montažni objekti privremenog karaktera – štandovi (kućice) daju se na korišćenje privrednim društvima iz tačke 1 ovog Konkursa, u sklopu organizacije manifestacije Novogodišnji hepening Bar.

3. Turistička organizacija Opštine Bar daje na korišćenje 13 montažnih objekata privremenog karaktera – štandova (kućica), dimenzija 2m x 2m, na period od od 27.12.2023. godine do 02.01.2024. godine.

4. Uslovi prijave na konkurs 

4.1. Prijave na ovaj konkurs mogu se podnijeti do 14.12.2023.godine, do 12:00h.

4.2.  U zapečaćenoj koverti, privredno društvo prilaže: 

1. Prijavu ;

2. Finansijski dio ponude; 

3. Original ili ovjerena fotokopija rješenja o upisu krajnjeg korisnika u CRPS; 

4.Original ili ovjerena fotokopija rješenja o registraciji za PDV ako je krajnji korisnik  obveznik PDV-a; 

5. Raznovrsnost ponude (alkoholna pića i /ili bezalkoholna pića i /ili hrana)

6.Dokaz o uplati depozita 

5. Početna (minimalna) cijena iznajmljivanja montažnog objekta privremenog karaktera – štanda (kućica) iznosi 900,00 €, koji su izabrani ponuđači dužni uplatiti i dostaviti dokaz o uplati prilikom zaključenja ugovora, kojim će biti precizirane prava i obaveze ugovornih strana. 

Visina depozita iznosi 100,00€ (garancija ponude ) i isti je potrebno uplatiti na žiro račun 510-8139-67, otvoren kod CKB Banke.

Podnosioci prijava u prijavi moraju navesti svoj žiro račun banke za slučaj povraćaja depozita  ukoliko nijesu izabrani po Konkursu

Sa najbolje rangiranim ponuđačima će biti zaključeni Ugovori o korišćenju montažnih objekata privremenog karaktera štandova (kućica) u roku do 3 dana od donošenja odluke o izboru ponuđača, s tim što je taj ponuđač dužan, prilikom zaključenja ugovora, priložiti  dokaz o unaprijed plaćenoj cijeni koju je ponudio za finansijsko učešće za organizaciju programa koncerta.

U slučaju da prvorangirani ponuđač odbije da zaključi ugovor, Turistička organizacija Opštine Bar će aktivirati  njegovu garanciju ponude, odnosno zadržati depozit i obratiti se sledećem (najpovoljnije  rangiranom ponuđaču) u skladu sa redosledom na rang listi. Ponuđačima čija ponuda ne bude  prihvaćena, izvršiće se povraćaj iznosa garancije – depozit nakon zaključivanja ugovora sa  ponuđačem čija je ponuda prihvaćena, a najkasnije u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda. 

U slučaju nemogućnosti dodjele štandova – (kućica) iz razloga da ponuđači imaju isti broj bodova, vršit će se javno žrijebanje na kojem mogu prisustvovati ponuđači sa istim brojem bodova.

6. Ponude se evidentiraju prema redoslijedu prijema (datum i vrijeme prijema). 

Direktor Stručne službe Turističke organizacije Opštine Bar imenovat će Komisiju za sprovođenje postupka davanja na korišćenje  montažnih objekata privremenog karaktera štandova (kućica)  za potrebe organizacije koncerta.

7. Komisija neće razmatrati ponude privrednih društava čija je ponuda u suprotnosti sa tačkom 4.2.5 ovog Konkursa.

Komisija neće razmatrati ponude čija dokumentacija nije kompletna, odnosno nije u skladu sa tačkom 4.2 ovog Konkursa

8. Komisija donosi konačnu rang listu i Odluku o izboru, rukovodeći se ocjenom prijava, na osnovu  sljedećeg kriterijuma: 

1. visina finansijskog učešća u ponudi -100 bodova;

9. Odluka Komisije je konačna i objavljuje  se na internet stranici Turističke organizacije Opštine Bar. Na osnovu konačne rang liste i Odluke Komisije direktor Stručne službe Turističke organizacije Opštine Bar zaključuje ugovor sa odabranim učesnicima.  

Montažni objekti privremenog karaktera štandovi (kućice) definisani tačkom 2 daju se na korišćenje u viđenom stanju i bez prava na naknadnu reklamaciju.

Montažni objekti privremenog karaktera štandovi (kućice) definisani tačkom 2 ne mogu se davati u podzakup.

Na montažnim objektima privremenog karaktera -štandovima (kućicama) definisanim tačkom 2 i 3 nije dozvoljeno postavljanje svijetleće reklame.

10.Prijava na ovaj Konkurs podnosi se sa neophodnom dokumentacijom u zapečaćenoj koverti, sa naznakom: “Prijava na Konkurs za davanje na korišćenje montažnih objekata privremenog karaktera štandova – (kućica) u sklopu organizacije  manifestacije “Novogodišnji hepening”, naslovljena na Komisiju za sprovođenje postupka davanja na korišćenje montažnih objekata  privremenog karaktera – štandova (kućica) , na  adresu: ul. Vladimira Rolovića 10, zaključno sa 14.12.2023. godine do 12.00h

11.Neblagovremenu dokumentaciju, koja bude pristigla nakon navedenog roka, neposredno ili  putem pošte, Komisija vraća pošiljaocu neotvorenu. 

Komisija otvara blagovremeno podnijete zapečaćene koverte, nakon isteka roka za podnošenje prijava dana14.12.2023.godine u 13,00 časova u Maloj sali Opštine Bar kojem  otvaranju ponuda mogu prisustvovati privredna društva koja su u naznačenom terminu dostavila  ponude, lično ili putem punomoćnika, uz davanje na uvid lične karte odnosno drugog identifikacionog dokumenta. 

Komisija će dana 15.12.2023.godine donijeti Odluku po Konkursu i napraviti konačnu rang listu izabranih  ponuđača, shodno tačci 8 ovog  Konkursa.  

12.Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu mogu se dobiti svakog  radnog dana od 09.00h do 15.00h na telefon 030/311-633, kao i putem maila info@bar.travel. 

13.Ovaj konkurs objaviće se na internet stranici Turističke organizacije Opštine Bar (www.bar.travel), u minimum jednom dnevnom štampanom mediju/portalu koji izlazi na teritoriji Crne Gore, kao i na oglasnoj tabli Turističke organizacije Opštine Bar. 

Direktor,

Orlandić Danilo

Prethodna objava
TO Bar donirala sredstva za opremanje senzornomotorne sobe u OŠ ,,Jugoslavija”
Sledeća objava
TO Bar će sredstva za vatromet preusmjeriti za projekat izgradnje Pet-Parka
0
Close

Your cart