Pretraga
Prijava

O Baru

Dobrodošli u Bar

Dobrodošli u moderan grad širokih bulevara, okružen mediteranskim rastinjem, najveći turistički i nautički centar na ulazu u Jadransko more. Brojni kulturno-istorijski spomenici, od kojih je najznačajniji Stari grad Bar, udaljen 4 km od obale, svjedoče o burnoj istoriji grada. Njegovu razglednicu danas čine turistički objekti, restorani, prodavnice, sportski tereni i marina sa 1.150 vezova.

Dvije podjednako lijepe obale opštine Bar - Jadranskog mora, koja je dugačka 46 km sa 9 km plaža, i Skadarskog jezera, koja je dugačka 65km, spremni su da zadovolje raznolike ukuse turista. O njihovoj atraktivnosti i ljepoti govore i nazivi koje plažama daju sami turisti: Biserna obala, Zlatna obala, Kraljičina plaža, Crvena plaža itd.

Geografski položaj

Oblast Bara smještena je na jugoistoku Crne Gore, između Jadranskog mora i Skadarskog jezera.

Barska opština zahvata površinu od 505 km2, od čega je kopnena površina 470 km². Bar ima više od 46 kilometara morske obale, sa dvadesetak plaža, dužine oko devet kilometara. Opštini Bar pripada i 128 km² površine Skadarskog jezera i 65 km jezerske obale. Primorsko područje čine grad Bar, koji je ujedno i središte lokalne uprave, Marina, Luka, Barsko, Mrkovsko i Goransko polje i primorska mjesta od Čanja do Dobre Vode i Utjehe. Jezersko područje odnosi se na Skadarsko jezero sa Virpazarom i selima uz obalu, Crmničko polje i prijezersku Krajinu do Ostrosa. Planinsko područje čine planinski lanci i vrhovi: Rumija 1594 m, Lisinj 1353 m, Sutorman 1185 m, Vrsuta 1183 m, Sozina 1185 m i Velja Trojica 1132 m.

Bar

Stanovništvo

Na teritoriji opštine Bar živi više od 42.000 stanovnika, što čini oko 7% stanovništva Crne Gore.

Stanovništvo Bara uglavnom je koncentrisano u naseljima visokog stepena urbanizacije. I sela su saobraćajno veoma pristupačna, jer se veliki broj njih nalazi u kultivisanom primorsko-jezerskom području. Ova sredina poznata je po multinacionalnoj i multikonfesionalnoj strukturi stanovništva, sa izgrađenim standardima tolerancije u međuljudskim odnosima. Dobra tradicija zajedničkog bitisanja na ovom prostoru, netipična za balkansko okruženje, nije bila pomućena ni brojnim državno-političkim lomovima kroz istoriju. Zanimljivo za stanovništva ovog područja je da se mikrolokaliteti veoma razlikuju, što se posebno ispoljava kroz različita folklorna obilježja. Tako, na primjer, barsko područje ima mnoštvo narodnih nošnji kakvim se teško mogu pohvaliti ostali krajevi Crne Gore. Možda bi se upravo definicijom: ,,sklad ostvaren kroz različitosti”, u najkraćem moglo označiti stanovništvo barske opštine. Kroz istoriju Bar je imao mnogo znamenitih stanovnika, a kroz razne vidove gradskih uprava prošli su brojni slavni i obrazovani: sudije, kancelari, poslanici, izaslanici, kapetani, vojvode, vitezovi, knezovi i drugi.

Klima

Bar je jedno od najsunčanijih mjesta Evrope.

Klima Bara određena je geografskim položajem u zoni umjerenog klimatskog pojasa i blizinom dvije velike vodene površine, Jadranskog mora i Skadarskog jezera, kao i smjerom pružanja središnjeg planinskog vijenca sa masivom Rumije, čije se visine kreću od 800 do 1.594 mnv. Barska opština odlikuje se dugim, toplim i sušnim ljetima, a blagim i kišovitim zimama. Srednja godišnja temperatura kreće se od 8,7°C do 23,3°C. Maksimalne srednje mjesečne temperature u julu su 27,8°C, a minimalne srednje mjesečne u januaru 4,3°C. Kupališna sezona traje od sredine maja do sredine oktobra, kada temperatura vode dostiže i do 27°C. Srednja godišnja količina padavina na ovom području varira od 33 mm do 171 mm. Najveće padavine su u novembru i februaru, a najmanje u julu i avgustu. Prosječna julska temperatura mora je 23,2ºC, a providnost pet metara. Bar se može se pohvaliti velikim brojem sunčanih dana, sa čestim prisustvom vjetra i vrlo dugim trajanjem insolacije (oko sedam časova dnevno). Prosječno godišnje ima 2.555 sunčanih sati..
Pogled na Bar i obalu Jadranskog mora sa Rumije

Saobraćaj

Geografski položaj uslovio je razvoj svih vidova saobraćaja. Ovaj prostor je sa susjednim opštinama i šire povezan drumskim, željezničkim, pomorskim i posredno vazdušnim saobraćajem.

Drumski saobraćaj

Pomorski saobraćaj

Kroz barsku opštinu prolaze tri značajna magistralna puta, Ulcinj – Bar – Budva i Bar – Petrovac – Virpazar – Podgorica, kao i magistralni put od izuzetnog značaja za područje opštine Bar i šire Bar – Sutomore –Virpazar – Podgorica, koji prolazi kroz tunele Sozina i Raš, dužine 4.189 m i 650 m. Poseban značaj za turizam imaju regionalni put Virpazar – Ostros, lokalni putevi Virpazar – Komarno i Virpazar – Gluhi Do, kao i regionalni put R-16 Pečurice – Kovačevići i Ckla na granici prema Albaniji. Dobro organizovani gradski saobraćaj prevozi putnike između pojedinih turističkih mjesta, a u toku turističke sezene povećava se broj linija i prevoznih sredstava.
Opština Bar je po svom položaju mediteranska i balkanska luka, pa je i glavni saobraćajni pravac u zemlji veza između luka na Jadranu i balkanske unutrašnjosti u zaleđu. Crna Gora je i pomorskim putem povezana sa svijetom. Od Otrantskih vrata Bar je udaljen svega 180 km vazdušne linije. Međunarodni pomorski saobraćaj odvija se preko najveće luke u Crnoj Gori, Luke Bar, koja je izuzetno važan saobraćajni centar i najveće preduzeće u oblasti saobraćaja. Feriboti redovno saobraćaju između Crne Gore i Italije, na linijama Bar – Bari – Bar.  Marina Bar u centru grada, kapaciteta 900 vezova na moru i 250 na kopnu, okružena je gradskom plažom, šetalištem, restoranima, sportskim terenima, bankama i putničkim terminalom.

Željeznički saobraćaj

Vazdušni saobraćaj

Željezničku mrežu na području opštine Bar čine pruga u pravcu jugoistok-sjeverozapad Bar – Beograd, kao i pruga Bar – Nikšić. Željeznički prevoz omogućava prevoz do Beograda i dalje prema svim evropskim destinacijama, kao i lokalni prevoz za Podgoricu, Bijelo Polje i Nikšić.
Opština Bar na svom području nema aerodrom, ali je prirodno usmjerena i povezana sa aerodromima u Podgorici i Tivtu. Aerodrom Podgorica udaljen je svega 41 km, a aerodrom u Tivtu 55 kilometara. Aerodromi Crne Gore uspješno sarađuju sa aerodromima u okruženju i drugim internacionalnim vazdušnim lukama tako da su značajan segment unapređenja turističke ponude u Baru.
0
Close

Your cart