Pretraga
Prijava

Kulturno-istorijska cjelina Virpazar

  • Pregledano - 678

Opis

Kulturno-istorijska cjelina Virpazar prostire se na platou između rukavaca rijeke Orahovštice i Crmnice i Jezera, zahvatajući tri mosta, kameni nasip, cjelokupno brdo na kojem se nalazi utvrđenje Besac i prostor podnožja brda sa pojedinačnim objektima.
Virpazar je saobraćajni i trgovački centar Crmnice. Po položaju, izgledu i funkciji, jedinstveno je naselje u Crnoj Gori. Iako se nalazi na malom prostoru, Virpazar je prirodno predisponiran da bude svojevrsna raskrsnica puteva i značajan turistički centar. Kuće u Virpazaru su najčešće građene od kamena sa ukopanim podrumima, a sveukupan način gradnje, autentična arhitektura i raspored objekata dobar su primjer stapanja arhitekture sa prirodom. Čitava cjelina Virpazara pripada značajnom građevinskom nasljeđu i svjedoči o umješnosti i primjeni originalnog koncepta pri izgradnji. Građevinska rješenja su usklađena sa pejzažom i maksimalno prilagođena terenu, a veliki broj posjetilaca tokom čitave godine svjedoči o značaju i zanimljivosti Virpazara.

Street View

0
Close

Your cart